Sport Day 2013 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมจัดการแข่งขันกีฬาสี หรือกี่ฬานักเรียนสัมพันธ์ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โดยมีท่าน ผอ.สาคร สมหนุน ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เป็นประธานเปิดพิธี  นอกจากนี้ยังมีการแห่ขบวนด้วย สร้างรอยยิ้มให้ชาวดอยเต่าเป็นอย่างมาก