รองอธิบดีส่งเสริมการเกษตรลุยดอยเต่า

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรดูภัยแล้งดอยเต่า****
บ่ายวันที่ 22 พ.ค. 59 นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เผยว่า เมื่อเช้าที่ผ่านมา นายคนิต ลิขิตวิยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายประมวล เครือมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายกฤษนันท์ ทองทิพย์ ผู้รับผิดชอบงานไม้ผลระดับจังหวัด และ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสำนักเกษตรเขต 6 เดินทางมาอำเภอดอยเต่าเพื่อติดตามเรื่องภัยแล้งและผลกระทบกับพืชผลทางการเกษตร โดยมี นางกัลยากร สมโน เกษตรอำเภอดอยเต่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายก อบต. ทั้ง 6 ตำบล ให้การต้อนรับ และรายงานสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า
นายกอบต.ดอยเต่าเผยต่อไปว่า การมาของรองอธิบดีส่งเสริมการเกษตร ครั้งนี้มาติดตามเรื่องภัยแล้งและผลกระทบต่างๆด้านพืชผลทางการเกษตร เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยความเป็นห่วงในผลพวงที่จะตามมาเช่นเรื่องหนี้สิน ปากท้อง สังคมเศรษฐกิจที่เป็นผลระยะยาว เนื่องจากอำเภอดอยเต่าเป็นอำเภอที่แล้งที่สุดในปีนี้ของจังหวัดเชียใหม่ นอกจากนี้ ได้นำข้อคิดเห็นของราษฎรอำเภอดอยเต่าตามแนวประชารัฐเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ใขปัญหาระยะยาวและยั่งยืนต่อไป
นางกัลยากร สมโน เกษตรอำเภอดอยเต่า กล่าวว่าโดยสรุปแล้ว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งไปแล้วกว่า 6,500 ไร่ ส่วนในเขตอำเภอดอยเต่านั้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ลงตรวจสอบความเสียหาย พบว่าพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนกว่า 879 ไร่ และภัยยังไม่สิ้นสุด ทั้งนี้จะได้รายงานข้อมูลความเสียหายไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

image    image

บรรยายภาพ *****

นายคนิต ลิขิตวิยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ เดินดูต้นลำไยที่ยืนต้นตายในสวนเกษตรกรใน อ. ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป เนื่องจากอำเภอดอยเต่าเป็นอำเภอที่แล้งที่สุดของเชียงใหม่*****

 

ป้ายกำกับ: