ดอยเต่าวิทย์ปัจฉิมโอวาท นักเรียนปี58

เช้าวันที่ 29 ก.พ. 59 นายวิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และม.6ประจำปีการศึกษา 2558  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนว่า “ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ม.3,6 ทุกคน ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางคนมีความสามารถในการทำคะแนนได้ยอดเยี่ยม และที่สำคัญมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ได้ประกอบคุณงามความดี จนได้รับการยกย่องให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
โอกาสนี้ ขออัญเชิญแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับความพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานไว้ว่า “ผู้ที่มุ่งหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิตจะต้องไม่ละเลยการศึกษา และพอเพียง พอเพียงมีหลักการสำคัญ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 3 ห่วงคือ 1)ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไป 2) ความมีเหตุผลจะพิจารณาอะไรให้มีเหตุมีผล 3) ความมีภูมิคุ้มกัน หมายถึงเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 2 เงื่อนไข คือ มีความรู้ ที่สำคัญคือความรู้ด้านวิชาการ ต่างๆรอบด้าน มีคุณธรรม ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ” จึงขอให้ลูกๆแดงขาวทุกคนได้น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไป
ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ มีความตั้งใจเรียนรู้หาประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ที่สำคัญจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ทั้งพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ครูบาอาจารย์ สถาบันการศึกษา และหาโอกาสตอบแทนพระคุณ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สังคมท้องถิ่นที่เป็นถิ่นเกิดของพวกเรา อย่างน้อยขอให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด นำความเจริญมาสู่บ้านเกิด สุดท้ายนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ลูกๆพบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป”

10422283_901976663257159_5147576596683542643_n 12804874_901976396590519_5645866892364768846_n

12790920_901976726590486_3977850542675952580_n 12791064_901976586590500_5707645820183688969_n

12799070_901976576590501_5077672320159223451_n 12799163_901976403257185_4467910147707025602_n 12800121_901976856590473_8698500151861948595_n 12805978_901976593257166_9158729145519388307_n