ดอยเต่าวิทยาคมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ปีการศึกษา2558 เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ ทักษะทางสังคม โดยใช้ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ของพอเพียง เข้ามาแทรกในกิจกรรม ผลการดำเนินกิจกรรม รมเป็นไปตามวัตถุประสงค์นักเรียนทุกคนผ่านกิจกรรม Learn for Life ผ่านการเรียนแบบLearning by doing ทำให้นักเรียนได้ประสบการณ์จริงๆ Experience Learning. นำไปใช้ในชีวิตจริงต่อไป

image  image image