กศน.ดอยเต่า จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน

วันที่ 28 มกราคม 2559 นางณัชชา ทะภูมินทร์ ผอ.กศน.อำเภอดอยเต่า เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยใช้เกมส์นันทการเป็นสื่อ ให้ผู้เรียนเกิดความสามัคคี รู้จักให้อภัย และนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ กับบุคคลอื่นได้ดี สามารถเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่น ได้มีความเข้าใจ มีเจตคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต โดยมีสจ.ทนงศักดิ์ วีระ ประธานเปิด  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า

12645216_567715950050921_3670979556745820885_n  12631557_567721920050324_1413241055496867886_n  12647207_567721786717004_6907364830686600654_n 12645217_567715583384291_241839738734679907_n